کتاب ((مهدی منتظر)) نوشته ی حاج شیخ محمد جواد خراسانی در مورد حوادث و وقایع که در دوران غیبت و نزدیک ظهور حضرت مهدی (عج)رخ می دهد چنین می خوانیم :


 

1.در این زمان مردم غنا و آواز را دوست دارند.

2.رقص و طرب و غنا را حلال می شمرند.

3.آلات ساز و آواز ظاهر می شود.

4.تار و طنبور زنی را مستحسن شمارند و نیکو بیاموزند.

5.زن های آوازه خوان و رقاصه آشکار می شوند.

6.زن های آوازه خوان و آلات آواز برای خود اتخاذ می کنند.

7.لهو و آلات لهو ظاهر شود عابرین بروی بگذرند (بی توجه بگذرند)و احدی احدی را منع نکند.

8.برای غنا و آوازه مالها خرج می کنند.

9.همچنین آلات غنا و موسیقی در حرمین (مکه و مدینه)ظاهر می شود.

مهدی منتظر صفحه 145